RODO

Klauzula Informacyjna:
1) Administrator danych osobowych:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Zalewska,
ul. Gen. Józefa Bema 11 lok. 82, 15-369 Białystok
NIP: 542-340-99-28,
biuro@adwokat-zalewska.pl

2) Administrator danych osobowych jest podmiotem zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie odrębnych przepisów.

3) Kategoria przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imiona, nazwisko, nazwa, adres, PESEL, NIP, REGON, KRS, adres e-mail, numer telefonu, fax, data urodzenia.

4) Dane osobowe, o których mowa wyżej, będą przetwarzane do czasu wykonania (realizacji) zleconej usługi prawnej zgodnie z treścią umowy łączącej strony lub do czasu rozwiązania zlecenia i/lub wypowiedzenia pełnomocnictwa, jak również przez okres, w którym istnieje prawny obowiązek przechowywania danych (archiwizacja) na podstawie odrębnych przepisów.

5) Dane osobowe mogą zostać przekazane (powierzone) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzec Administratora danych, w szczególności podmiotom udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji, bazy danych, jak również podmiotom świadczącym obsługę prawno-finansowo-kadrową Administratora danych. Ponadto prawo dostępu do danych osobowych mają osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, w tym osoby zatrudnione przez Administratora danych osobowych, pozostające z nim w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze wyłącznie w celu, o którym mowa powyżej.

6) Dane kontaktowe Administratora danych osobowych podane są w stopce maila.

7) Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do formy przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

8) Dane Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych niektóre przetwarzane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.