Brak odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania

Kiedy członek zarządu nie odpowiada za zobowiązania spółki

W poprzednim artykule wskazałam okoliczności, które umożliwiają obarczenie odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania. Warto poruszyć kwestię, kiedy członek zarządu takiej spółki nie odpowiada za jej zobowiązania.

Brak odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie odpowiadać za zobowiązania spółki, gdy:

  1. We właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości. W tym przypadku najbardziej problematyczne może być określenie właściwego czasu. Dlatego należy odwołać się do brzmienia przepisów prawa upadłościowego, a zwłaszcza art. 21 ust. 1. Wskazano tam, że wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy upadłości. Podstawy upadłości to utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych bądź gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość tego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Do tych zobowiązań nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym. Jak też zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej);
  2. Wydano we właściwym czasie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  3. Brak winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Chodzi o wskazanie, że członek zarządu nie mógł np. z powodu choroby czy też niedopuszczenia do wiadomości spółki złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy czym te okoliczności ocenia każdorazowo sąd;
  4. Brak szkody pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości i niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Oznacza to, że bez względu na to, czy zostałby złożony taki wniosek czy też nie, nie zaistniała szkoda, którą trzeba byłoby naprawić.

Wystąpienie przynajmniej jednej z tych przesłanek może zwolnić członka zarządu od ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.