Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty

Bardzo często klienci słyszą od prawników, że przed wszczęciem postępowania, które dotyczy np. zapłaty, należałoby wcześniej sporządzić wezwanie do zapłaty. Pojawia się pytanie jak napisać wezwanie do zapłaty?

Czym jest wezwanie, do czego może być potrzebne, a także co musi zawierać?

Wezwanie do zapłaty jest oświadczeniem wierzyciela skierowanym do dłużnika, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w określonym terminie i w określony sposób.

Wezwanie do zapłaty może pomóc oznaczyć termin, po upływie którego będzie możliwe żądanie odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. Ponadto, jeżeli dłużnik negatywnie zareaguje na skierowane do niego wezwanie lub w ogóle się do niego nie odniesie można wskazać, że wcześniejsze próby polubownego rozwiązania sprawy nie przyniosły rezultatu.

W wezwaniu do zapłaty należy przede wszystkim zawrzeć:

a) dane wierzyciela,
b) dane dłużnika,
c) czego i na jakiej podstawie wierzyciel się domaga (np. zapłaty kwoty 5.000,00 zł za niezapłaconą fakturę),
d) termin, do którego świadczenia powinno być spełnione (np. w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania),
e) sposób spełnienia świadczenia, np. przelew na rachunek bankowy wierzyciela (wówczas trzeba wskazać numer rachunku oraz nazwę banku),
f) opatrzyć je własnoręcznym podpisem.

Skierowanie wezwania do zapłaty stanowi pierwszy krok w celu uzyskania należnego świadczenia.