Kiedy przedawni się moje roszczenie?

Kiedy przedawni się moje roszczenie?

Przedawnienie odgrywa ogromną rolę zarówno w przypadku roszczeń wynikających z umów, ale także z czynów niedozwolonych. Dzięki przedawnieniu, a konkretniej podniesieniu zarzutu przedawnienia roszczenia można obronić się przed zapłaceniem zaległych należności.

Gdy przegapisz termin dochodzenia roszczenia wówczas możliwość odzyskania danej kwoty pieniędzy zostanie utrudniona.

Kiedy przedawni się moje roszczenie?

Dlatego warto pamiętać o kilku terminach:

– 6 lat – podstawowy termin przedawnienia;
– 3 lata – termin przedawnienia, który ma zastosowanie w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei roszczenie, które stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu lub organu, a także sądu polubownego przedawnia się po upływie 6 lat. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie dotyczyło świadczenia okresowego, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem 3 lat.

Przy czym, w kodeksie cywilnym istnieją też inne terminy, w których dochodzi do przedawnienia roszczeń, np. 3 – letni termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym czy też 20 – letni termin przedawnienia, gdy szkoda wynikła ze zbrodni lub występku.