Zawezwanie do próby ugodowej

Kilka słów o zawezwaniu do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest używane najczęściej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Jednak może i powinno być też pierwszym krokiem do wypracowania pomiędzy stronami porozumienia (aby uniknąć procesu). Dlatego dziś biorę na warsztat zawezwanie do próby ugodowej.

Cel zawezwania do próby ugodowej

  1. Zawezwanie do próby ugodowej zawsze składa się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo albo dla uczestnika, a jeżeli nie ma podstaw do ustalenia właściwości miejscowej uczestnika, do sądu miejscowo właściwego dla wnioskodawcy.
  2. Prawidłowo oznacz strony w piśmie. W zawezwaniu występuje wnioskodawca oraz uczestnik/uczestnicy. Wskaż dane zarówno Twoje jako wnioskodawcy (imię i nazwisko, firmę, PESEL/NIP/KRS oraz adres do doręczeń), jak również uczestnika i jego dane. Dzięki temu unikniesz zwrotu wniosku z uwagi na braki formalne.
  3. Wskaż wartość przedmiotu sporu (w.p.s.), czyli kwotę, którą chcesz uzyskać od uczestnika albo która może być początkiem do wypracowania ugody. Pamiętaj, że od tej kwoty zależy wysokość opłaty sądowej – obecnie wynosi ona 1/5 część opłaty, którą należałoby wnieść, gdybyś występował/występowała z pozwem (czyli 5% wartości przedmiotu sporu). Brzmi niezrozumiale? Zaraz wyjaśnię to na przykładzie:

100.000,00 zł – załóżmy, że będzie to nasza wartość przedmiotu sporu;

5% ze 100.000,00 zł daje 5.000,00 zł – tyle wynosiłaby opłata sądowa od pozwu;

1/5 z 5.000,00 zł daje 1.000,00 zł – tyle będzie wynosić opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej, w której w.p.s. zostałby ustalony na 100.000,00 zł

(gdyby Twoja kwota zawierała cyfry po przecinku, zaokrąglij ją w górę do pełnego złotego).

4. Dokładnie określasz, że wzywasz uczestnika do próby ugodowej o zapłatę danej kwoty, której się domagasz się. Opisz też całą sytuację będącą przyczyną zawezwania. To bardzo ważne, ponieważ pokazujesz sądowi przyczynę swojego wniosku.

5. Wnieś o wyznaczenie posiedzenia pojednawczego celem zawarcia ugody.

6. Złóż także wniosek o zasądzenie od uczestnika/uczestników na Twoją rzecz zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

7. W uzasadnieniu wniosku opisz stan faktyczny oraz przytocz dowody.

8. Nie zapomnij o podpisie, dołączeniu potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej, załącznikach (czyli dowodach). Także o tym, że wniosek należy złożyć w 2 lub więcej egzemplarzach. Po jednym dla sądu oraz dla każdego uczestnika, którego wzywasz do ugody).

9. Czekaj na wyznaczenie terminu posiedzenia przez sąd.

Mam nadzieję, że kilka słów o zawezwaniu do próby ugodowej pomoże Ci zrozumieć na czym polega jej istota.