Umowa pożyczki – jak pożyczać by nie mieć problemów?

Wielu osobom zdarza się udzielić lub skorzystać z pożyczki, której udziela znajomy, rodzina czy przyjaciel. Opierając się na wzajemnym zaufaniu nie zwraca się uwagi na aspekty prawne umowy pożyczki. Są one bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście zwrotu pożyczonej kwoty.

Umowa pożyczki – jak pożyczać by nie mieć problemów?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Definicja umowy pożyczki wskazuje, że jest to umowa konsensualna (dochodzi do skutku przez porozumienie stron umowy), dwustronnie zobowiązująca. Może mieć też charakter odpłatny jeśli do treści umowy wprowadzono odpowiednie postanowienia.

Forma umowy pożyczki

Co do zasady, jeżeli wartość pożyczki przekracza 1000,00 złotych wówczas wymaga zachowania formy dokumentowej. Forma dokumentowa oznacza przygotowanie dokumentu, zawierającego treść umowy pożyczki i podpisy stron. Ma to eliminować wątpliwości co do prawdziwości takiego dokumentu . Zachowanie tej formy ułatwia późniejsze dochodzenie zwrotu pożyczonej kwoty.

Czy mogę odstąpić od umowy pożyczki?

Tak, przepisy kodeksu cywilnego dają taką możliwość dającemu pożyczkę. Może on odstąpić od umowy i wydania przedmiotu pożyczki. Wtedy gdy zwrot tej pożyczki jest wątpliwy z uwagi na zły stan majątkowy biorącego pożyczkę.

Należy pamiętać o tym, że dający pożyczkę nie będzie mógł skorzystać z tej możliwości, jeżeli w chwili zawierania umowy wiedział o tej złej sytuacji biorącego pożyczkę.

Kiedy przedawnia się roszczenie biorącego pożyczkę dotyczące wydania pożyczki?

W odniesieniu do umowy pożyczki biorący pożyczkę ma 6 miesięcy na to, aby przedmiot pożyczki mu wydano, jeżeli nie doszło do tego w momencie zawierania umowy. Po upływie 6 miesięcy biorący pożyczkę nie może już domagać się wydania przedmiotu pożyczki.

Kiedy należy zwrócić pożyczkę?

Termin zwrotu pożyczki może wynikać z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest treść umowy pożyczki, w którym jasno określono, np. wskazując konkretną datę, kiedy ma nastąpić zwrot pożyczki. Drugim źródłem jest przepis art. 723 kodeksu cywilnego, wedle którego, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, biorący pożyczkę jest zobowiązany do jej zwrotu w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Wypowiedzenie wymagałoby również formy dokumentowej, ponieważ taka forma była wymagana przy zawarciu umowy pożyczki.

Przestrzeganie wskazanych zasad może ustrzec zarówno dającego pożyczkę jak i biorącego pożyczkę przed późniejszymi problemami. Warto zadbać o to, aby wydanie przedmiotu pożyczki pozostawiło po sobie ślad.

Jeżeli biorący pożyczkę opóźnia się ze zwrotem pożyczki, w pierwszej kolejności należy wezwać go do dobrowolnego zwrotu pożyczki, a następnie jeśli nie przyniesie to rezultatu skierować pozew o zapłatę do sądu, aby odzyskać przedmiot pożyczki.