Dobra umowa – kilka zasad, o których warto pamiętać

Umowę sporządza się na czas wojny, a nie pokoju. Ten slogan jest często powtarzany przez prawników i jest w nim sporo prawdy. Początek współpracy rzadko zwiastuje mogące się pojawić problemy. Wraz z upływem czasu okazuje się, że można było lepiej przemyśleć poszczególne postanowienia umowy.

Dobra umowa – kilka zasad, o których warto pamiętać, zaczynamy:)

Należy dokładnie sprawdzić strony umowy

Może się wydawać, że jest to sprawa, nad którą nie warto się zastanawiać, ale… Załóżmy, że umowa jest zawierana z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą bądź spółką. Przedstawiciel podaje określone dane (adres, itp.), a później okazuje się, że korespondencja kierowana na ten adres nie dociera, ponieważ taki podmiot pod podanym adresem nie działa. To duży problem, gdy jedna ze stron umowy chciałaby odzyskać swoje pieniądze lub skierować pozew dotyczący niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Dlatego w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek handlowych, warto poprosić o załączeniu informacji pobranej z CEIDG oraz KRS (najlepiej z daty zawierania umowy). Wtedy można zweryfikować czy podawane dane są prawdziwe. W przypadku osoby fizycznej można poprosić o okazanie dowodu osobistego i sprawdzenie tych danych.

Możliwie precyzyjnie określić przedmiot umowy

Sformułowanie “przedmiot umowy” na trwale zapisało się w głowach, więc należy pamiętać, aby dokładnie go określić. Co znaczy dokładnie? Znaczy to tyle, że w tej części umowy opisujemy do czego strony się wzajemnie zobowiązują. Precyzyjne określenie pomoże uniknąć sporów co do tego, czy jakaś czynność wchodziła w zakres umowy czy też nie. A sporów na tym tle jest bardzo dużo. Dlatego warto zwrócić uwagę na ten bardzo istotny element umowy.

Wynagrodzenie związane z umową

Kolejna, rodząca wiele problemów część umowy. Zwykle kłopoty z wynagrodzeniem są związane z niedokładnie określonym przedmiotem umowy. Jeżeli pojawiają się wątpliwość co do tego, na co strony się umawiały, to siłą rzeczy pojawią się spory, co ma obejmować wynagrodzenie. Widać to doskonale na przykładzie umów o roboty budowlane, umów dotyczących wykonania usług. W trakcie wykonywania umowy, bardzo często trzeba zrobić coś jeszcze – osoba, która zlecała wykonanie jakiejś usługi nie chce płacić za to dodatkowych pieniędzy, a osoba, która to wykonuje wprost przeciwnie – w rezultacie mamy spór. Dlatego warto określić, że gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych czynności, będą one dodatkowo płatne.

Czas wykonania umowy

Ta kwestia jest istotna zwłaszcza w przypadku umów dotyczących remontów, wybudowania obiektu, czy też wykonania jakiejś usługi. Brak terminowego wykonania umowy, może powodować kolejne problemy. Ważne jest, aby strony wspólnie ustalały termin rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania robót. Jeżeli dojdzie do przesunięcia tego terminu, warto aby było ono wynikiem wspólnych uzgodnień (najlepiej utrwalonych na piśmie, np. e-mail itp.).

Prawa i obowiązki stron umowy

Element, do którego dość często nie przywiązuje się uwagi. W tym zakresie umowy, należy określić jakie prawa oraz obowiązki mają obie strony umowy. Może chodzić o obowiązek współdziałania przy wykonywaniu umowy, konieczność akceptowania zmian, obowiązek kontaktu lub udzielenia informacji na dany temat. Przy czym określając prawa i obowiązki stron należy pamiętać o tym, że umowa nie może prowadzić do zaburzenia równowagi stron. Czyli przyznawać jednej stronie tylko prawa, a na drugą nakładać same obowiązki.

Możliwość wypowiedzenia umowy

Zdarzają się sytuacje, w których dalsze wykonywanie umowy jest niemożliwe lub jedna ze stron ocenia, że umowa ta jest dla niej niekorzystna.

Z uwagi na to, warto wskazać przypadki, w których każda ze stron może wypowiedzieć umowę, a także wskazać termin w którym to nastąpi. Kodeks cywilny również przewiduje przypadki, w których możliwe jest wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, np. art. 746 k.c. (dotyczący umowy zlecenia), art. 679 k.c. (dotyczący umowy najmu) czy też art. 704 k.c. (dotyczący umowy dzierżawy). Zanim do umowy zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące możliwości jej wypowiedzenia, warto sprawdzić czy kodeks cywilny nie ma wprowadza pewnych ograniczeń.

Pozostałe postanowienia

To temat na wiele wpisów. Ich wprowadzanie do treści umowy jest uzależnione przede wszystkim od tego, czego konkretnie umowa ma dotyczyć. Inne będą pozostałe postanowienia w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, a inne w przypadku umowy zlecenia. Ze względu na to, zawsze trzeba zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od umowy i w jaki sposób umowa ma chronić interesy każdej ze stron.

Dobra umowa – kilka zasad, o których warto pamiętać pisząc umowę

To tylko kilka zasad, o których warto pamiętać przy sporządzaniu oraz podpisywaniu umowy. Jak widać, umowa może być źródłem sporów, ale może być też narzędziem, które zapewni sprawne współdziałanie obu stron.