Ile rekompensat za opóźnienie w płatności?

Prowadzisz przedsiębiorstwo, a Twoi kontrahenci nie regulują płatności w terminie. Pomimo licznych monitów do zapłaty nadal pieniądze nie pojawiają się na Twoim rachunku bankowym? Dochodzisz do wniosku, że czas wystąpić do sądu, ale zastanawiasz się… Czy żądać jednej rekompensaty od opóźnień w płatności kilku faktur czy od każdej z osobna.

Rozwiązanie przynosi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 grudnia 2022 r., C-419/21. To rozstrzygnięcie wyjaśnia Twoje wątpliwości!

TSUE wskazał, że:

Konieczna jest uczciwa rekompensata za ponoszone przez wierzycieli koszty odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach, aby zniechęcić do opóźnień w płatnościach. Koszty odzyskiwania należności powinny obejmować również odzyskiwanie kosztów administracyjnych. Powinny także stanowić rekompensatę za koszty wewnętrzne poniesione z powodu opóźnień w płatnościach. W odniesieniu do nich dyrektywa powinna przewidzieć stałą minimalną kwotę, którą można połączyć z odsetkami za opóźnienie w płatnościach. Rekompensata w postaci stałej kwoty powinna mieć na celu ograniczenie kosztów administracyjnych i wewnętrznych związanych z odzyskiwaniem należności.

TSUE uznał, że rekompensata należy się od każdego opóźnienie w każdej transakcji.

Artykuł 2 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych należy interpretować w ten sposób, że zawarte w nim pojęcie transakcji handlowych obejmuje każdą kolejną dostawę towarów lub każde kolejne świadczenie usług w wykonaniu jednej i tej samej umowy.

Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 2011/7 w związku z art. 4 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy w jednej i tej samej umowie przewidziano kolejne dostawy towarów lub kolejne świadczenia usług, przy czym zapłata za każdą z tych dostaw lub za każde z tych świadczeń powinna nastąpić w określonym terminie, minimalna stała kwota 40 euro stanowiąca przysługującą wierzycielowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności jest należna z tytułu każdego opóźnienie w płatności.

Dlatego występując z pozwem o zapłatę w przypadku opóźnień w płatnościach wielu roszczeń powinieneś żądać rekompensaty za każdą zaległą płatność.

Comment
Name
Email