Fundacja rodzinna

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej umożliwiła zakładanie fundacji rodzinnych. Dzięki temu zyskaliśmy możliwość dysponowania majątkiem rodziny tak, aby przynosił on jak najwięcej korzyści fundatorowi oraz jego rodzinie.

Głównym celem założenia fundacji rodzinnej jest odseparowanie majątku od fundatora. Ma to też chronić zgromadzony majątek w przypadku niepowodzeń w działaniach biznesowych.

Do założenia fundacji niezbędny jest fundusz założycielski o wartości przynajmniej 100.000,00 zł. Związana jest z tym konieczność dokonania spisu mienia wniesionego na początku działania fundacji rodzinnej.

Majątek zgromadzony w ramach fundacji rodzinnej ma działać na rzecz beneficjentów. Mogą być nimi zarówno członkowie rodziny fundatora, organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, ale także sam fundator.

Fundacja rodzinna – jaką działalność może prowadzić?

O ile część osób uważa fundację rodzinną za sposób ochrony majątku, to należy pamiętać, że może ona prowadzić także działalność gospodarczą.

Ale zakres prowadzenia działalności gospodarczej jest limitowany do:

  • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  • najmu, dzierżawy lub udostępnienia mienia do korzystania na innej podstawie;
  • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  • udzielanie pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom;
  • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
  • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
  • gospodarki leśnej.

Prowadzenie tych form działalności nie będzie prowadzić do obowiązku zapłacenia podatku CIT w wysokości 25 %.

Oznacza to, że ustawodawca przewidział dość szerokie możliwości pomnażania majątku przez fundację rodzinną.

Fundacją rodzinną kieruje zarząd. Gdy w ramach fundacji znajduje się 25 beneficjentów powołuje się radę nadzorczą. Ponadto w ramach fundacji rodzinnej działa zgromadzenie beneficjentów.

Już z tych informacji wynika, że fundacji rodzinnej nie należy traktować wyłącznie jako sposobu na ochronę majątku. Należy myśleć o niej jako o rozwiązaniu służącemu generowaniu kolejnych składników majątku.

W następnych wpisach szczegółowo wyjaśnię procedurę powstania fundacji rodzinnej, jej zarejestrowanie, działanie organów fundacji. Podpowiem także, dla kogo może to być korzystne rozwiązanie.

Comment
Name
Email