W jaki sposób założyć fundację rodzinną?

Wbrew pozorom założenie fundacji rodzinnej nie jest skomplikowane. Wymaga przemyślenia kilku istotnych kwestii na samym początku jej tworzenia. Dziś opiszę w jaki sposób założyć fundację rodzinną.

Od czego zacząć zakładanie fundacji rodzinnej?

Istotną rolę w procesie zakładania fundacji rodzinnej odgrywa fundator.

Fundatorem może być tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto wnosi on mienie w wysokości co najmniej 100.000,00 zł na fundusz założycielski. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, można przejść do formalnych aspektów założenia fundacji rodzinnej.

Jakie działania musi podjąć fundator?

Fundator:

  • składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie;
  • ustala statut;
  • sporządza spis mienia;
  • ustanawia wymagane przez przepisy organy fundacji rodzinnej;
  • wnosi fundusz założycielski;
  • dokonuje wpisu do rejestru fundacji.

Zarówno akt założycielski jak i testament zostają sporządzone w formie aktu notarialnego.

Statut fundacji rodzinnej

Opracowanie statutu fundacji rodzinnej jest podstawą jej działania. Co prawda, ustawa o fundacji rodzinnej daje możliwość kształtowania jej wedle zamierzeń fundatora, to jednak wymusza zawarcie pewnych elementów.

Dlatego w ramach statutu należy zawrzeć nazwę oraz siedzibę fundacji. Do tego określa się szczegółowy cel lub cele fundacji, beneficjenta lub sposób jego określenia oraz zakres przysługujących mu praw. Statut określa także zasady prowadzenia listy beneficjentów, jak też zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta. Ponadto określa się czas trwania fundacji. Istotnymi kwestiami są również wartość funduszu założycielskiego, zasady, powoływania i odwoływania oraz uprawnienia organów fundacji, zasady reprezentacji fundacji rodzinnej. Wskazuje się także przynajmniej jednego beneficjenta uprawnionego do udziału w zgromadzeniu beneficjentów, zasady zmiany statutu oraz przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu.

Jakie są następne kroki?

Jeżeli fundator dokonał wymienionych wcześniej czynności, powstaje fundacja rodzinna w organizacji. Na tym etapie fundacja rodzinna może samodzielnie zarządzać swoim majątkiem, nabywać prawa, zaciągać zobowiązania itp. W tym okresie reprezentuje ją fundator, pełnomocnik powołany przez fundatora bądź zarząd. Ten okres służy zorganizowaniu działania fundacji rodzinnej, doprowadzeniu procesu rejestracji do samego końca.

Ten artykuł przybliża to w jaki sposób założyć fundację rodzinną. W następnym wpisie przedstawię rolę poszczególnych organów w ramach fundacji rodzinnej.

Comment
Name
Email