Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania

Prowadzenie spółki wydaje się być bezpiecznym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony majątku wspólników. Przecież biznes prowadzi spółka a nie ja. Ale to mylne wrażenie. W niektórych sytuacjach będzie obowiązywać odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania.

Aby właściwie zrozumieć, w jakich sytuacjach za zobowiązania spółki ponoszą odpowiedzialność wspólnicy, należy wiedzieć jakie są zasady odpowiedzialności za zobowiązania.

Odpowiedzialność spółki za zobowiązania

Spółka jawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Chodzi o zobowiązania wynikające z relacji z kontrahentami spółki, ale także za zobowiązania publicznoprawne. Oznacza to, że za każde zobowiązanie spółka ponosi odpowiedzialność. W pierwszej kolejności wierzyciele będą żądać zaspokojenia zobowiązań przez spółkę. Ale w praktyce zdarzają się sytuacje, w których spółka jawna nie posiada środków wystarczających na uregulowanie zobowiązań.

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania

Wtedy, gdy spółka jawna nie posiada pieniędzy na spłatę swoich długów, wówczas to wspólnicy mają obowiązek ich uregulowania. Taka możliwość pojawi się, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Teraz myślisz, że dopiero po zakończeniu egzekucji względem spółki możesz podjąć działania względem wspólników. Tak nie jest. Jeżeli kontrahent dochodzi do wniosku, że ze spółki jawnej nie uda się ściągnąć należności, wówczas należy zastanowić się nad wystąpieniem z wnioskiem o zabezpieczenie tej wierzytelności względem wspólnika. Chodzi o to, aby uprzedzić ewentualne ruchy takiej osoby zmierzające do pozbycia się majątku.

Co w sytuacji, gdy wspólnik spółki jawnej jest w związku małżeńskim?

Jeżeli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa to trzeba będzie wykazać, że małżonek wspólnika wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej. A co jeśli nie jesteśmy w stanie tego wykazać? Wtedy egzekucja będzie możliwa z majątku osobistego wspólnika, z wynagrodzenia za pracę, z dochodów uzyskanych z działalności zarobkowej, z korzyści związanych z prawami własności intelektualnej.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej nie oznacza zwolnienia z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jeżeli pojawią się zaległości w płatnościach, w pierwszej kolejności należy porozumieć się z wierzycielami, a następnie starać się je uregulować. Brak zapłaty może skutkować zaspokojeniem się wierzycieli z majątku osobistego każdego ze wspólników spółki jawnej.

Jeżeli masz pytania dotyczące spółki jawnej, napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email