Rozwiązanie spółki jawnej

W poprzednich artykułach pisałam o tym co powinna zawierać umowa spółki jawnej, jaka jest procedura rejestracji tej spółki, a także w jaki sposób zarządzać działalnością spółki. Dziś czas omówić rozwiązanie spółki jawnej.

W działalności biznesowej przychodzi czas na otwieranie spółek, ale także na ich zamykanie. Dlatego warto wiedzieć jak zrobić to poprawnie.

Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna może zostać rozwiązana na skutek:

  1. przyczyn przewidzianych w umowie spółki;
  2. jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników;
  3. ogłoszenia upadłości spółki;
  4. śmierci wspólnika lub ogłoszenia jego upadłości;
  5. wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
  6. prawomocnego orzeczenia sądu.

Jak można zauważyć przyczyn rozwiązania spółki jawnej jest kilka. Przy czym skutkują one koniecznością przeprowadzenia likwidacji spółki.

Oczywiście wspólnicy mogą przewiedzieć inny sposób zakończenia działalności spółki, np. sprzedaż majątku spółki i zaspokojenie należności wierzycieli. Ale przeważającym sposobem jest likwidacja.

Likwidacja spółki jawnej

Ten proces należy rozpocząć od wyznaczenia likwidatorów. Likwidatorami mogą być wszyscy wspólnicy spółki bądź niektórzy z nich. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby likwidatorem była osoba niebędąca wspólnikiem. Warto pamiętać, że likwidatorów wiąże zakaz konkurencji. Dodatkowo sąd rejestrowy może z ważnych względów ustanowić likwidatorów z grona wspólników bądź inne osoby. Natomiast likwidatora można odwołać jednomyślną uchwałą wspólników – przy czym likwidatora ustanowionego przez sąd tylko sąd może odwołać.

Kiedy doszliśmy już do wniosku, że likwidacja jest konieczna, należy złożyć do sądu rejestrowego:

  1. fakt otwarcia likwidacji;
  2. dane likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych;
  3. sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów.

Każda zmiana w tym zakresie musi być zgłoszona sądowi rejestrowemu.

Co się dzieje ze spółką w czasie likwidacji?

Podczas likwidacji spółki jawnej likwidatorzy mają obowiązek zakończyć bieżące interesy spółki, upłynnić jej majątek, uregulować zobowiązania. Nowe interesy można rozpocząć tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Po przeprowadzeniu działań związanych z likwidacją, jeżeli pozostanie majątek to podlega on podziałowi pomiędzy wspólników. Natomiast w przypadku braku majątku spółki, straty rozdzielane są pomiędzy wspólników.

Do obowiązków likwidatorów należy sporządzanie sprawozdań oraz bilansów. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zgłaszają zakończenie likwidacji do sądu rejestrowego oraz składają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Przy czym dokumenty zlikwidowanej spółki należy przechowywać przez przynajmniej 5 lat.

Podsumowanie

Rozwiązanie spółki jawnej jest procesem wymagającym uwagi, ale dobrze zaplanowane nie powinno sprawiać problemów. Ważne jest dopilnowane sporządzenie i złożenie odpowiednich dokumentów.

Jeżeli masz pytania dotyczące spółki jawnej, napisz: katarzyna.zalewska@adwokatura.pl

Comment
Name
Email